Cash-Flow

 softvér pre finančných analytikov, audítorov a účtovníkov 

 

Každá firma potrebuje PREHĽAD o tom, kde peňažné prostriedky získava a na čo ich vynakladá. Softvér Cash-Flow - Prehľad peňažných tokov tieto informácie poskytuje.

Cash-Flow z účtovnej uzávierky poskytne prehľad o zdrojoch a použití peňažných prostriedkov. Účel programu je spracovať výkaz CF a vysvetliť tento stav.

Príloha účtovnej závierky Prehľad peňažných tokov (Cash-Flow) poskytuje prehľad o dôchodkovej a finančnej situácii podniku a jeho analýza umožňuje zodpovedať mnoho otázok, týkajúcich sa rozdielov medzi zmenou stavu peňažných prostriedkov a hospodárskym výsledkom. V trhových ekonomikách tvoria výkazy Cash-Flow významnú súčasť analýzy kapitálových spoločností, pretože umožňujú komplexné zhodnotenie peňažných tokov v sledovanom období z hľadiska ich vplyvu na finančnú situáciu v podniku.

Účelom výkazu nie je výpočet stavu peňažných prostriedkov a jeho zmeny, to dostaneme priamo zo salda peňažných účtov. Účelom spracovania tohto výkazu je vysvetlenie a zdôvodnenie tohto stavu a objasnenie vplyvov, ktoré ho spôsobili.

Popis licencie - Obsah krabice - História verzií - Objednať - Download


Flexibilita výkazu

Štruktúra a obsah výkazu Cash-Flow je nielen u nás, ale aj vo svete, ešte stále vo vývoji. Nie je dostatočne stabilizovaná. Pyramídová konštrukcia výkazu umožňuje podľa miery detailizácie analytických účtov buď, počítať riadky výkazu CF z účtovníctva, alebo ich zadávať jedným sumárnym číslom.

Hodnotenie vývoja

Pri pravidelnom zostavovaní Cash-Flow ostávajú predošlé hodnoty uchované. Potom je možné sledovať vývoj celkového Cash-Flow alebo jeho jednotlivých zložiek v čase a to číselne alebo graficky. Grafické užívateľské prostredie Windows tu umožňuje názornú prezentáciu výsledkov.

Čo poskytuje Cash-Flow


Oproti predošlým verziám programu sa zjednodušilo ovládanie, sú rozšírené a doplnené viaceré užitočné funkcie, napríklad:

Metodika výpočtu

Program používa nepriamy spôsob zostavovania výkazu Cash-Flow, ktorý vychádza z hospodárskeho výsledku (zisk alebo strata) a upravujúcich položiek (Cash-Inflow a Cash-Outflow). Základná štruktúra výkazu Cash-Flow sa člení na oblasť základnej podnikateľskej činnosti, investičnú oblasť a oblasť externého financovania.

Každá z týchto položiek sa ďalej člení, čím vzniká pyramídová štruktúra, ktorej analýzou sa dajú stanoviť úzke miesta a problémové body tokov peňažných prostriedkov.

Súčet týchto tokov by mal zodpovedať saldu peňažných prostriedkov za účtovné obdobie a ich prípadný rozdiel je predmetom podrobnej analýzy. Postup analýzy výkazu Cash-Flow je popísaný v užívateľskej dokumentácii a ilustrovaný na vzorovom príklade.

Postup spracovania

Celé spracovanie výkazu Cash-Flow sa dá stručne zhrnúť do nasledovných siedmych krokov:

  1. Nahráme údaje z účtovnej uzávierky (opíšeme) alebo prevedieme ich konverzným programom PRENOS z účtovníctva.
  2. Vyvoláme Výpočet Cash-Flow!
  3. Detailne analyzujeme odchýlky od očakávaných výsledkov.
  4. Zobrazíme a vytlačíme si výsledky v tabuľkovej aj grafickej podobe.
  5. Porovnáme si tieto výsledky s minulými obdobiami.
  6. Vyhodnotíme súčasnú situáciu a vývojové trendy.
  7. Vybranými tabuľkami a grafmi ilustrujeme a dokumentujeme výkaz Cash-Flow, vyvodíme návrhy do budúcnosti.

Užívateľské prostredie

Cash-Flow je štandardný windowsovský program. Má všetko, čo moderný softvér pre Windows má mať. Ovládanie programu je intuitívne a ľahké aj pre začiatočníka. Program má panel nástrojov s integrovanou nástrojovou nápovedu. Jediným stlačením tlačítka (kliknutím) sa vyvolá požadovaný povel.

Tabuľky a grafy

Program sprehľadní prácu s výkazmi. Výkazy sa dajú zobrazovať za jedno alebo za viac období. Všetky účtovné údaje sú zaradené do tabuliek.

Každá z týchto tabuliek sa dá zobraziť na obrazovke a vytlačiť. Vstupné údaje a výsledky výpočtov sa dajú zobraziť v grafoch. Cash-Flow ponúka nasledovné grafické vyhodnotenia:

Užívateľ si volí z bohatej ponuky stĺpcových, koláčových, líniových, trojrozmerných alebo ďalších grafov. Tabuľky a grafy slúžia ako podklady k manažérskym rozhodnutiam. Napríklad môžu dobre poslúžiť na odôvodnenie rozhodnutí pri zasadaní dozorných rád a podobne.

Tabuľky a grafy si môžete priamo vytlačiť alebo prenášať pomocou schránky (clipboard) do vami práve vytváraných dokumentov programom Word, Excel, Works, AmiPro, WordPro, WinText a podobne.

Dokumentácia

Súčasťou dodávky programového vybavenia Cash-Flow sú dve príručky:

Obsah krabice

Aplikačné programové vybavenie Cash-Flow je štandardne distribuované v krabici, ktorá obsahuje nasledovné časti:

Požiadavky na systém

K úspešnému prevádzkovaniu programového vybavenia CF  je nutné zaistiť nasledovné minimálne požiadavky na počítačový systém (bežné PC s operačným systémom Windows):

História verzií

Označenie Dátum
verzia 4.95  » NOVÉ ! 30.09.2011
verzia 4.85 31.08.2009
verzia 4.75 15.01.2008
verzia 4.65 31.07.2003
verzia 4.55 22.10.2002
verzia 4.23 31.05.2001
verzia 4.20 31.05.2000
verzia 4.10 14.01.1999
verzia 4.00 14.11.1997
verzia 1.50, 1.00 rok 1995


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0