Finančná analýza

Už nemusíte hľadať softvér pre manažérov, pozrite si www.5psoft.sk!

 Výpočet rentability tržieb
  
Rentabilita tržieb
HV za účtovné obdobie - v060
  
Tržby za predaj tovaru - v001
  
Tržby za predaj vl. výrob. a služieb - v005
  
Tržby z predaja inv. maj. a materiálu - v019
  
Tržby z predaja CP a vkladov - v030
  
Rentabilita tržieb    

 Popis rentability tržieb


Rentabilita tržieb = Zisk po zdanení (v060)
Tržby (v001+v005+v019+v030)
Tržby je položka čerpaná z Výkazu ziskov a strát (riadky 001+005+019+030), predstavuje tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov, služieb, investičného majetku a materiálu.

Ukazovateľ je meradlom schopnosti podniku premieňať zásoby na hotové peňažné prostriedky, v časovom vývoji by mal dosahovať stúpajúce hodnoty, pričom pre naše podmienky sú odporúčané hodnoty vyššie ako 0,1.